Redakcja

„2 tygodnik kielecki”
ul. Wyspiańskiego 1E, 25-409 Kielce
redakcja@limap.pl

Redaktor naczelny: Marek Malarz, marek.malarz@limap.pl, tel. +48 531 950 391

Korekta, skład: JedenPanStudio, jedenpanstudio@gmail.com

Dystrybucja: Piotr Łypacz

Druk: Drukarnia cyfrowa INGA

Wydawca: Agencja Dziennikarsko-Reklamowa LiMaP Marek Malarz, ul. Okrzei 66/81, 25-526 Kielce, limap@limap.pl tel. +48 662 293 293

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zdjęć oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania materiałów nadesłanych. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w art. 42 ustawy Prawo prasowe. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Tytuł „2 tygodnik kielecki” został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Kielcach i jest prawnie chroniony.

Copyright: ADR LiMaP 2018

Zdjęcia: iStock by Getty Images, zasoby własne, prywatne archiwa autorów, Agencja Gazeta, Krzysztof Zołądek.