Redakcja

„2 tygodnik kielecki”
ul. Szczepaniaka 25/6, 25-118 Kielce
redakcja@limap.pl

Redaktor naczelny: Agnieszka Rogalska, tel. +48 696 032 234

Korekta, skład: A Press

Dystrybucja: Piotr Łypacz

Druk: Drukarnia cyfrowa INGA

Wydawca: A Press, Agnieszka Rogalska, ul. Szczepaniaka 25/6, 25-118 Kielce

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zdjęć oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania materiałów nadesłanych. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w art. 42 ustawy Prawo prasowe. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Tytuł „2 tygodnik kielecki” został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Kielcach i jest prawnie chroniony.

Copyright: Agencja Dziennikarsko Reklamowa LiMaP 2018, A Press 2019

Zdjęcia: iStock by Getty Images, zasoby własne, prywatne archiwa autorów, Agencja Gazeta.