Redakcja

„2 tygodnik kielecki” ul. Szczepaniaka 25/6, 25-118 Kielce redakcja@limap.pl Redaktor naczelny: Agnieszka Rogalska, tel. +48 531 950 391 Korekta, skład: A Press Dystrybucja: Piotr Łypacz Druk: Drukarnia cyfrowa INGA Wydawca: A Press, Agnieszka Rogalska, ul. Szczepaniaka 25/6, 25-118 Kielce Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zdjęć oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania materiałów nadesłanych. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w art. 42 ustawy Prawo prasowe. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Tytuł "2 tygodnik kielecki" został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Kielcach i jest prawnie chroniony. Copyright: A Press 2019 Zdjęcia: iStock by Getty Images, zasoby własne, prywatne archiwa autorów, Agencja Gazeta.