Okiem eksperta: Miliony na pracę w Kielcach

27 marca, 2024, autor: Zbigniew Brzeziński

Za pośrednictwem MUP, w latach 2019-2023, do kielczan i kieleckich przedsiębiorców trafiło  329 330 647,72 zł. Plan na 2024 rok zakłada wydanie kolejnych 31 679 150,96 zł na aktywizację lokalnego rynku pracy.

zbigniew-brzeziński-kielce
Zbigniew Brzeziński, lider grupy roboczej Edukacja i Kariera Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, specjalista w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach.
Fot. archiwum autora

Koniec kadencji samorządu zwykle skłania do podsumowań. Oto sytuacja na lokalnym rynku pracy w ostatnich latach – 2019-2024.

Stopa bezrobocia

Rolą każdego miasta, a zwłaszcza stolicy regionu, jest dążenie do pełnego wykorzystania potencjału mieszkańców. Chodzi o wspieranie osób wchodzących na rynek pracy, tych które poszukują nowego zatrudnienia lub chcą się przekwalifikować. Nie można również zapomnieć  pracodawcach potrzebujących profesjonalnych kadr, by budować przewagę konkurencyjną. Takie podejście potwierdzają dokumenty strategiczne miasta Kielce i cele zrównoważonego rozwoju ONZ (Agenda 2030).

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego bezrobocie w Kielcach wynosiło w grudniu 2018 roku 5,4%, gdy zaczynała się obecna kadencja samorządu, by w najtrudniejszym okresie pandemii wzrosnąć do poziomu 5,9%. Obecnie (stan na koniec stycznia 2024 roku) to 4,9% wobec 8,2% w województwie świętokrzyskim i 5,4% w Polsce. W tym miejscu należy zauważyć, że tylko w dwóch powiatach regionu stopa bezrobocia jest niższa od przeciętnej dla kraju. W powiecie buskim i Kielcach.

Zgodnie z opublikowanym właśnie raportem Urzędu Statystycznego w Kielcach „Ludność na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” w okresie od poprzedniego spisu (2011 rok) wzrosła liczba zatrudnionych, a spadła bezrobotnych i biernych zawodowo. Warto zwrócić uwagę na ten ostatni wskaźnik, bo to ważna informacja wobec obiegowej opinii, że bezrobocie spadało, bo ludzie przestali się rejestrować w urzędach pracy.

Miliony dla kielczan

Za realizację polityki rynku pracy w stolicy regionu odpowiada przede wszystkim Miejski Urząd Pracy w Kielcach, jeden z najbardziej aktywnych i innowacyjnych przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. Za pośrednictwem MUP do kielczan i kieleckich przedsiębiorców trafiło w latach 2019-2023 329 330 647,72 zł, a plan na 2024 rok zakłada wydanie kolejnych 31 679 150,96 zł na aktywizację lokalnego rynku pracy. Środki te pochodziły m.in. z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, EFS+, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz rezerwy Funduszu Pracy. Tylko realizując plan Tarczy Antykryzysowej podczas pandemii MUP podpisał 20 920 umów. Wypłacił łącznie 139 788 119,61 zł w celu  ochrony miejsc zatrudnienia. Pod względem tempa wypłaty środków Kielce wyprzedziły takie ośrodki jak: Olsztyn, Opole, Wrocław, Katowice, Rzeszów, Bydgoszcz, Warszawę i Poznań. We wspomnianym okresie MUP zrealizował 12 projektów ze starej perspektywy EFS, tyleż samo z rezerwy Funduszu Pracy, 2 projekty pilotażowe (jako jedyny urząd w województwie) i 2 z EFS +.

Wkład w rozwój przedsiębiorczości

Miejski Urząd Pracy w Kielcach wspiera rozwój przedsiębiorczości i lokalnych pracodawców już aktywnych na rynku. W latach 2019-2023 urząd zawarł 989 umów o udzielenie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (od początku istnienia MUP dotował powstanie ponad czterech tysięcy firm), 1108 umów o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy, 2739 o organizację staży i 708 o prace interwencyjne. Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w tym z rezerwy KFS) do kieleckich przedsiębiorców trafiło łącznie 9 264 604,18 zł na dofinansowanie do kształcenia ustawicznego kadr.

Zgodnie z bardzo przyjaznym dla użytkownika wortalem GUS – statystykamiast.stat.gov.pl – możemy stwierdzić, że prawie co czwarty podmiot gospodarczy w regionie został zarejestrowany w Kielcach. Dane na koniec stycznia pokazują, że takich działalności było 31 240 (24,2% wszystkich w województwie). To wzrost w porównaniu ze styczniem 2023 roku o 438 (1,4%).

Innowacje i zaangażowanie

MUP w Kielcach zrealizował projekt pilotażowy Centrum Wspierania Kariery (Talent Office). Na ten cel pozyskano środki z ministerialnego programu pilotaży „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”. Projekt ten stanowił drugie w Europie wdrożenie założeń koncepcji Talent Office. Powstała ona w wyniku dyskusji toczonych w partnerstwie Jobs and Skills In the Local Economy Agendy Miejskiej Unii Europejskiej. Pewnie warto przypomnieć, że we wspomnianym Partnerstwie to Kielce reprezentowały interesy polskich miast. Utworzone dzięki środkom z rezerwy Funduszu Pracy Centrum Wspierania Kariery jest wyjątkowym na mapie Polski miejscem. Prowadzone są zajęcia doradcze, wprowadzane są nowatorskie rozwiązań z zakresu poradnictwa online oraz wdrażane autorskie programy doradcze (również dla przedsiębiorców). W 2023 roku Centrum otworzyło się na współpracę z kieleckimi szkołami.  Realizowano własny program: „Stawiam na swoją karierę”. W ubiegłym roku w zajęciach wzięło udział 257 uczniów.

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze doradców zawodowych MUP, kielecki urząd jest jedną z najczęściej nagradzanych za jakość poradnictwa zawodowego instytucji w Polsce. W ostatnich 5 latach odbyło się 5692 porad indywidualnych. Z kolei w poradach grupowych wzięło udział 3539 osób. Ponadto w informacjach grupowych uczestniczyło 1965 osób, a z indywidualnych informacji zawodowych skorzystało 14 656 osób.

W piątek 22 marca 2024 roku Miejski Urząd Pracy w Kielcach otrzymał informację, że po raz kolejny został laureatem akcji Ogólnopolski Tydzień Kariery. Jej celem jest propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery i promocja usługi poradnictwa zawodowego. Pomysłodawcą i krajowym koordynatorem OTK jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Odbyło się jej już piętnaście edycji. MUP nagradzany był aż jedenaście razy (w tym roku jako jedyna instytucja z województwa).

Lokalna odpowiedź na europejskie wyzwania

Miejski Urząd Pracy w  Kielcach odpowiada za szereg zrealizowanych projektów. Wśród nich oprócz CWK w pilotażach znalazł się projekt „ZiP Zatrudnienie i przeszkolenie”. Został on nagrodzony złotym godłem QI International w kategorii services – usługi najwyższej jakości. Celem projektu była aktywizacja młodych osób z kategorii NEET. To osoby, które się nie uczą, nie pracują i się nie szkolą. Pracodawcy niechętnie zatrudniają przedstawicieli tej grupy. M.in. ze względu na niewielkie doświadczenie zawodowe kandydatów i niedopasowanie kompetencji do potrzeb współczesnego rynku pracy. W projekcie zaproponowano unikatowe połączenie subsydiowanego zatrudnienia i dofinansowania do kształcenia ustawicznego. Zgodnie z przeprowadzoną przez zewnętrzny podmiot ewaluacją, spotkało się tp z przychylnym odbiorem ze strony firm i uczestników. Jest szansa, że testowane w Kielcach rozwiązanie trafi do nowej ustawy regulującej politykę rynku pracy w Polsce. Tu warto zauważyć, że to konkurencyjny projekt wobec promowanego w Unii ALMA, które zakłada wyjazd młodych bezrobotnych ze swojego kraju. Do innych państw Wspólnoty.

Otwartość na współpracę

MUP angażuje się w liczne działania o charakterze lokalnym ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. W latach 2019-2023 urząd zorganizował 19 Targów Pracy i uczestniczył w szeregu innych tego typu imprez.

Wśród inicjatyw zmierzających do zbadania problemów lokalnego rynku pracy podpisano porozumienie z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej. Dotyczyło ono wspólnego prowadzenia badań „Lokalny rynek pracy oczami poszukujących zatrudnienia”. Wyniki wpływają korzystnie na dopasowanie oferty MUP dla mieszkańców i biznesu. Najnowsza fala została opublikowana 21 marca 2024 roku. Raport można bezpłatnie pobrać ze strony MUP. Wyczytamy z niego na przykład: skąd osoby poszukujące zatrudnienia czerpią wiedzę o pracodawcach i ofertach, jakich form umowy oczekują. Dowiemy się także jakie są dla nich kryteria dobrej pracy i czy są skłonne do przebranżowienia lub dojazdów itd.

MUP jest jedynym urzędem pracy szczebla powiatowego, który bierze czynny udział w pracach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Eksperci MUP brali udział w pracach nad Branżowym Bilansem Kapitału Ludzkiego i opracowaniu polskich narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencje w procesach rekrutacyjnych. Ponadto w międzynarodowym projekcie Pillars, którego celem było wypracowanie rekomendacji dla polityk publicznych odpowiadających na współczesne wyzwania. Takie jak: zmiany technologiczne, demograficzne i kulturowe. Pozostaje zachęcić kandydatów do odwiedzenia stron z rezultatami: www.h2020-pillars.eu, gdzie można znaleźć niejedną podpowiedź.

Zobacz koniecznie:

Okiem eksperta

One thought on “Miliony na pracę w Kielcach”

Comments are closed.