O tym się mówi: Kontrakty dla polskich przedsiębiorców

4 listopada, 2022, autor: Mariusz Robert Marciniak

Ponad 150 mld złotych. Tyle wyniosła wartość udzielonych zamówień publicznych w 2022 roku – od stycznia do lipca.

W dobie trudnej sytuacji geopolitycznej, liczne grona przedsiębiorców kierują swoją uwagę na sektor publiczny. Sektor ten wydaje się z punktu widzenia firmy solidnym klientem, chociażby nawet z samego faktu na uregulowane ustawowo obowiązki terminowości w opłacaniu każdej faktury. Bezpośrednio zapisy ustawy o finansach publicznych, stanowią, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających ze wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stąd też Zamówienia publiczne postrzegane są jako źródło pewnych i stałych zysków dla przedsiębiorców. Corocznie na zlecenia publiczne, jednostki sektora finansów publicznych wydają setki miliardów złotych. Co najlepiej pokazuje poniższa statystyka, zawierająca m.in. wskazanie wartości udzielonych zamówień publicznych w okresach jedynie od stycznia 2022 do lipca 2022 na kwotę ponad 150 mld złotych.

Źródło: ezamowienia.gov.pl

Gdzie znaleźć oferty?

Zamówienia publiczne znajdziemy przede wszystkim na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Co jest istotnym, to fakt, że są tam publikowane ogłoszenia powyżej wartości 30 tysięcy euro.

Wielu Wykonawców, poszukuje jednak przetargów poniżej tego progu. A można je znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), gdzie zamieszczane są zarówno przetargi powyżej jak i poniżej progów unijnych.

Oczywiście nie brakuje również różnego rodzaju repozytoriów danych i ogłoszeń dostępnych przez Internet, a zawierających skategoryzowane ogłoszenia. Zainteresowani Wykonawcy mają dzięki nim możliwość wyszukania interesujących ich ogłoszeń o prowadzonych przetargach.

Natomiast zamówienia publiczne powyżej progów unijnych znaleźć możemy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiający udostępnia ogłoszenie również na stronie internetowej prowadzonego postępowania, od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Przede wszystkim, wybierając firmę świadczącą usługi monitoringu przetargu, należy zwrócić uwagę na jej doświadczenie i­ opinie.

Jak przygotować ofertę?

Firmy przystępujące do przetargu, w pierwszej kolejności powinny dokonać szczegółowej analizy treści ogłoszenia oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Podczas tej analizy firma powinna zweryfikować swoje możliwości przy spełnieniu oczekiwań Zamawiającego. W przypadku wątpliwości bądź niejasności co do treści zapisów SWZ, przyszły Wykonawca uprawniony jest złożyć formalne zapytanie i żądać od Zamawiającego wyjaśnień. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP), Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, chyba, że Zamawiąjacy dopuszcza składanie np. ofert wariantowych lub ofert częściowych. W takim przypadku dopuszczalnym jest, aby Wykonawca złożył więcej, niż jedną ofertę.

Jak wskazuje Ekspert w zakresie zamówień publicznych firmy Wechsler Polska Pan Tomasz Meus: – Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przede wszystkim do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją w postaci SWZ oraz wszelkich załączników do niej, tak aby składane przez nich oferty w pełni odpowiadały wymogom postawionym przez Zamawiającego i obowiązujące przepisy prawa. A co najważniejsze oferta taka powinna zostać opatrzona podpisem złożonym w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. Na co często zwracam uwagę naszym klientom, to fakt, że w postępowaniach powyżej progów unijnych jedyną prawidłową formą podpisu jest forma elektroniczna, czyli kwalifikowany podpis elektroniczny.

Obecnie od stycznia 2021 roku komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywa się jedynie w formie elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza się z rozstrzygnięciem postępowania, obowiązujące przepisy prawa dopuszczają wniesienie przez Wykonawcę odwołania.

Jak złożyć odwołanie?

Wykonawcy, którzy ubiegają się o zamówienie publiczne, a chcący zakwestionować czynności zamawiającego mają prawo do złożenia odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i przysługuje ono na każdą czynność zamawiającego niezgodną z przepisami ustawy, podjętej w toku postępowania, jak również od czynności zaniechania przez zamawiającego.

– Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego charakteryzuje się wysokim formalizmem. Ten formalizm nakłada zarówno na Zamawiającego jak i Wykonawcę szereg obowiązków, których wykonanie związane jest z precyzyjnością, odpowiedzialnością i działaniem w ściśle określonych granicach prawa, przez każdego z uczestników postępowania – zaznacza Prawnik firmy Wechsler Polska Pani Ewelina Wydra – Skóra.

Firma Wechsler Polska Sp. z o.o. z Kielce świadczy usługi w zakresie kompleksowego doradztwa formalno-prawnego w temacie zamówień publicznych. W zakresie zamówień publicznych posiada bogate doświadczenie, które zdobyła podczas obsługi procesów udzielania jak i pozyskiwania zamówień publicznych dla swoich Klientów.

Naszym fachowym doradztwem pomagamy naszym
klientom przygotować skuteczne oferty, wygrywać
przetargi i zdobywać zlecenia. Od ponad 10 lat
dostarczamy informacje gospodarcze i prawne,
które wspierają firmy naszych klientów.”

Mariusz Marciniak Prezes Wechsler Polska Sp. z o.o.

Autor: Mariusz Robert Marciniak

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Wechsler Polska oraz Niepublicznego Centrum Kształcenia Zawodowego Wechsler, konsultant regionalny ds. prawa zamówień publicznych, wykładowca akademicki.