O tym się mówi: Jak skutecznie się oddłużyć

Rozmowa z Marcinem Polewką, prezesem kancelarii Lextio, ekspertem od finansów. Podpytuje Agnieszka Rogalska.

Czy upadłość konsumencka pomoże uwolnić się od długów raz na zawsze?

Z pewnością ogłoszenie upadłości, jest korzystnym rozwiązaniem dla osób, które mają niewielki majątek lub nie mają go wcale, a wielkość zobowiązań osiągnęła poziom trudny do spłacenia. Często taka osoba, zaciąga kolejny kredyt i ma iluzję poprawy sytuacji. 

Rzadko która osoba jest w stanie wyjść z tej sytuacji i spłacić swoje zobowiązania.

W takim przypadku – jedyną skuteczną drogą oddłużenia, jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej i wywiązanie się z planu spłaty, jeśli taki będzie ustalony.

Dla kogo upadłość konsumencka wiąże się z odzyskaniem wolności?

Na początku trzeba zadać sobie pytanie: czy są jakieś alternatywne rozwiązania problemu? Czy mam majątek, który przewyższa wartość moich długów? Czy mam na tyle dobry BIK, aby skorzystać z konsolidacji kredytów (najlepiej hipotecznej) i czy jestem to w stanie obsłużyć?

Co mówią przepisy o upadłości konsumenckiej?

W marcu 2020 nastąpiła zmiana przepisów prawa upadłościowego, dzięki czemu proces ogłoszenia upadłości został znacznie uproszczony, a sądy rzadko kiedy odmawiają takiej możliwości upadłym.

Jednak samo ogłoszenie upadłości to nie koniec…

Sąd może (ale nie musi) jeszcze zasądzić tzw. plan spłaty, czyli comiesięczna spłata długów w kwocie, którą upadły może łatwo spłacić. Taki plan spłaty może trwać do 36 miesięcy, a odsetki od niego nie są naliczane.  Przeważnie, w trakcie jego spłaty spłacimy tylko mały odsetek długów – sąd każdorazowo sprawdza nasze możliwości zarobkowe i do tego dopasowuje wysokość planu spłaty. Należy pamiętać, że niewywiązanie się z tego planu może skutkować tym, że nasze długi nie zostaną anulowane.

Prawo jest pobłażliwe dla dłużników…

Dlatego jeśli czujemy, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, a spirala zadłużenia się rozpędza – nie ma na co czekać! Warto skorzystać z bezpłatnej konsultacji i dowiedzieć się, czy w danym przypadku możemy pomóc uwolnić się od długów. Zapraszamy.

Kancelaria Prawno Finansowa

e-mail: biuro@lextio.pl
tel. 22 299 39 00

Lextio sp. z o. o. sp.k.
ul. Warszawska 6/11
25-306 Kielce

Upadłość konsumencka

Oddłużenie
Upadłość konsumencka to efekt postępowania prowadzonego przez Sąd, który podejmuje decyzje o tym, czy dany dłużnik jest niewypłacalny w celu jego oddłużenia. Aby doszło do ogłoszenia upadłości konsumenckiej w stosunku do osoby fizycznej wymagane są min. takie czynności jak: spieniężenie majątku upadłego, realizacją Planu Spłaty Wierzycieli oraz umorzenie zobowiązań. By doszło do oddłużania, najpierw należy pokryć część zobowiązań likwidując majątek dłużnika, a także wykonać Plan Spłaty Wierzycieli regulując należności. Czynności te mogą zostać pominięte w sytuacji, gdy niewypłacalny dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Umorzone mogą zostać wszystkie wierzytelności z kilkoma wyjątkami bez względu na ich wysokość, charakter prawny (prywatne i publicznoprawne, konsumenckie oraz z działalności gospodarczej) oraz odległy czas ich powstania, ale tylko te zaistniałe do czasu ogłoszenia upadłości. Ponadto wygasają roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone.

Spłata tylko części długów w ratach
Rozłożenie części długu na raty w ramach planu spłaty trwającego maksymalnie 3 lata już po ogłoszeniu upadłości. Nie jest spłacany cały dług, lecz jego część, a wszystko uzależnione jest od możliwości finansowych upadłego, a nawet jego sytuacji osobistej.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Zawiesza się egzekucję z chwilą ogłoszenia upadłości – przez cały czas trwania postępowania, aż do chwili umorzenia zobowiązań. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości – postępowania egzekucyjne zostają umorzone.

Zawieszenie postępowania sądowego o zapłatę
Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu, a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, zostaną zawieszone.

Wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych upadłego 
Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny (również w majątku wspólnym małżeńskim), który wszedł do Masy Upadłości – przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy celem zabezpieczenia jego potrzeb na najbliższą przyszłość.

Odprężenie psychiczne
Potrzebne każdemu dłużnikowi.

Wykreślenie z rejestru
Z chwilą umorzenia zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika (na wniosek) z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.