„KIELECKA LISTA WSTYDU” Regulamin dotyczący głosowania SMS

 • 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem głosowania SMS „KIELECKA LISTA WSTYDU” (zwanego dalej „Głosowaniem”) jest A PRESS, Agnieszka Rogalska z siedzibą w Kielcach, ul. Szczepaniaka 25/6, posiadająca numer NIP:6572181112, REGON:368708544.
 2. Głosowanie prowadzone jest w ramach publikowanej listy nominowanych zdarzeń w gazecie „2 tygodnik kielecki” oraz na stronie internetowej www.2tk.pl.
 3. Celem usługi jest udostępnienie widzom czytelnikom oraz internautom możliwości głosowania na wybrane przez siebie zdarzenie spośród nominowanych do „Kieleckiej listy wstydu”.
 4. Usługa będzie odbywała się w terminie od 26.05.2023 r.
 5. Numer przypisany zdarzeniu jest opublikowany na liście nominowanych w „2 tygodniku kieleckim” oraz na stronie internetowej www.2tk.pl.
 6. Każdy uczestnik głosowania może głosować na daną pozycję na liście dowolną ilość razy.
 7. Zagłosowanie zgodnie z pkt. 2 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • 2
  WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG
 1. Uczestnikiem Głosowania (zwanym dalej „Uczestnikiem”), na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna bądź osoba niepełnoletnia, która uzyska zgodę na udział w Głosowaniu od opiekuna prawnego.
 2. O miejscu na liście decydować będzie suma wysłanych SMS- ów przyznana w głosowaniu SMS.
 • 3
  GŁOSOWANIE
 1. Głosowanie SMS-owe polega na wysłaniu SMS-a pod numer 73480. SMS o treści TYP.2TK.X w miejsce X wpisując symbol oznaczający wybraną opcję. Koszt wysłania SMSa to 3.69 zł z VATem.
 2. SMS – y zliczane będą w następujący sposób:

– do notowania nr 1 – od 22.05 do 4.06 (od północy do północy)
– do notowania nr 2 – od 5.06 do 18.06
– do notowania nr 3 – od 19.06 do 2.07
– do notowań kolejnych w analogiczny sposób.

SMS-y wysłane po 24:00, będą uwzględniane w następnym notowaniu.

 • 4
  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników związane z Głosowaniem.
 2. Reklamacje powinny być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: A PRESS, Agnieszka Rogalska, 25-118 Kielce, ul. Szczepaniaka 25/6, z dopiskiem „Kielecka lista wstydu”– reklamacja”.

Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń, jak również zarzuty związane z udziałem w Głosowaniu autora reklamacji.

 1. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądami powszechnymi.
 • 5
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: A PRESS, Agnieszka Rogalska, 25-118 Kielce, ul. Szczepaniaka 25/6.
 • 6
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o przesłaniu wiadomości SMS Organizatorowi, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości SMS na serwer systemu teleinformatycznego. Czas na serwerze ustawiany jest zgodnie z wzorcem czasu atomowego.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie www.2tk.pl
 3. Organizator głosowania zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia głosowania w każdym czasie i bez podania przyczyny.
 4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. przepisów powszechnie obowiązujących.